Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).
Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:
PaedDr. Ladislava Vymazalová – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
Mgr. Jana Hrozová – speciální pedagog
Mgr. Mojmír Kučera – metodik prevence

 

Hlavní oblasti poradenských služeb:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

  • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
  • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,
  • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
  • zprostředkování diagnostických vyšetření

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy


Kariérové poradenství – volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

  • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

Prevence rizikového chování

  • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
  • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
  • program proti šikanování

Metodická podpora učitelů
Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

Podrobnější rozpracování těchto činností popisuje Program Školního poradenského pracoviště.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním studia a dalších vzdělávacích programů.
Zaměřuje se na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti v oblasti práce se žáky, učiteli a rodiči.

Číst dál...

Logo projektu Erasmus+

Naše škola získala grant z fondů EU v rámci programu Erasmus+. Jedná se o klíčovou akci 1 (KA1), která umožní další profesní rozvoj našim učitelům cizích jazyků. V období červenec-srpen 2017 vyjede celkem 7 pedagogů na zahraniční jazykovo-metodologické kurzy. Navštívenými zeměmi budou Francie, Německo, Velká Británie a Irsko. Díky kurzům se nejen jazykově zlepší. ale především si osvojí nové moderní výukové metody. Jedná se například o interaktivní metody práce s nejmladšími dětmi a dětmi se speciálními potřebami, používání informačních technologií, práci s diferencovanou třídou (žáci na různé úrovni), výuku reálií (kultura, zeměpis, život v cizích zemích), metodu C.L.I.L. (používání cizího jazyka v nejazykových předmětech). Poznatky z výjezdů budeme sdílet s dalšími pedagogy a také informovat veřejnost.

 

Název projektu: S Erasmem+ zavádíme C.L.I.L. a učíme moderněji

Číslo projektu:   2016-1CZ01-KA101-023141

Doba realizace:  1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

 

Mgr. Markéta Mazalová

 

Přihlášení dětí 1.–3. tříd do školní družiny

Blíží se konec stávajícího školního roku a s nástupem dětí do prvních tříd je potřebné zjistit, kolik dětí 1.-3.tříd bude navstěvovat školní družinu.

Na schůzce rodičů budoucích prvňáčků zazněla informace o přihlášení dětí do školní družiny prostřednictvím zápisního lístku, který byl ve vytištěné formě k dispozici rodičům. Na zápisním lístku vyplňujte pouze první stranu listu – ta část s odchody ze školní družiny a do kroužků se dodatečně vyplní v měsíci září podle aktuální situace.

Zápisní lístky jsou nyní k dispozici u vychovatelek v tištěné podobě nebo ZDE v elektronické podobě. Vyplněné zápisní lístky odevzdávejte vychovatelkám ve sportovním areálu (u budoucích prvňáčků je možné odevzdat i paní učitelce) nebo zašlete na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelce Marcele Pytelové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) během měsíce června.

Kapacita školní družiny je 150 dětí - přednostně jsou umístěny děti 1.a 2. tříd, podle zbylých volných míst v odděleních žáci 3.ročníku. Pokud má dítě sourozence ve 4.třídě, je nutné předložit žádost řediteli školy i s vyplněným zápisním lístkem, budeme se snažit vyhovět hlavně dojíždějícím dětem, samozřejmě s ohledem na kapacitu 30 dětí v oddělení školní družiny.

Tyto informace se také týkají dětí, které již chodí do školní družiny – pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte ve školní družině pro příští školní rok, vyplněný zápisní lístek odevzdejte v měsíci červnu své paní vychovatelce nebo vychovatelce v odpolední družině ve sportovním areálu (budova vedle školy směrem ke Hřbitovní kapli)- je možná i elektronická podoba.

Tímto si zajistíte umístění Vašeho dítěte ve školní družině a předejdeme případným nedorozuměním v začátku školního roku.


Děkuji za pochopení.

Bc. Marcela Pytelová – vedoucí vychovatelka