Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).
Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:
PaedDr. Ladislava Vymazalová – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
Mgr. Jana Hrozová – speciální pedagog
Mgr. Mojmír Kučera – metodik prevence

 

Hlavní oblasti poradenských služeb:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

  • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
  • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,
  • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
  • zprostředkování diagnostických vyšetření

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy


Kariérové poradenství – volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

  • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

Prevence rizikového chování

  • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
  • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
  • program proti šikanování

Metodická podpora učitelů
Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

Podrobnější rozpracování těchto činností popisuje Program Školního poradenského pracoviště.