Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním studia a dalších vzdělávacích programů.
Zaměřuje se na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti v oblasti práce se žáky, učiteli a rodiči.


Činnost školního speciálního pedagoga:
• Organizování edukativně stimulačních kurzů pro předškoláky a jejich rodiče (jejich smyslem je prevence případných školních obtíží a rozvoj dovedností potřebných pro nástup do školy i upevnění sociálních, pracovních a komunikačních návyků).
• Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
• Screeningové vyšetření u žáků prvních ročníků zaměřené na zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí, které jsou podkladem pro osvojování čtenářských dovedností, psaní i matematiky, jejichž nedostačující úroveň by mohla být jednou z příčin školní neúspěšnosti.
• Depistážní činnost v oblasti vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následné zařazení do speciálně pedagogické péče.
• Pomoc v osvojování správných učebních návyků při domácí přípravě, aby čas věnovaný učení byl efektivní.
• Konzultace s pedagogy, vytváření strategií práce s konkrétními žáky.
• Náslechy v hodinách zaměřené na konkrétního žáka či skupinu.
• Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
• Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
• Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
• Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
• Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.
• Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
• Vedení databáze a dokumentace integrovaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
                                                                                                                                                                    Mgr. Jana Hrozová