Obsahem školních poradenských služeb jsou především tyto činnosti:

 

  • prevence školní neúspěšnosti
  • poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním), vytváření vhodných podmínek pro jejich vzdělávání, specifická pedagogická práce s těmito žáky dle doporučení PPP nebo SPC, v případě individuální integrace žáka jeho vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, zprostředkování diagnostických vyšetření apod.,
  • péče o vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
  • kariérové poradenství pro vycházející žáky směřující k volbě vhodné SŠ a další profesní orientace, informace pro žáky a jejich zákonné zástupce,

 

  • prevence sociálně patologických jevůprevence a řešení výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předcházejí vzniku sociálně patologických jevů, realizace preventivních a ozdravných programů v třídních kolektivech – komunitní a diskusní kruhy k prevenci šikany, prevence zneužívání návykových látek, vyšetřování zjištěných a oznámených případů šikany dle metodických pokynů MŠMT, řešení záškoláctví, spolupráce s Policií ČR a Odborem sociálně právní ochrany dětí, pohovory a výchovné komise se zákonnými zástupci a zprostředkování odborných poradenských služeb v této oblasti, spolupráce s neziskovými organizace a dalšími institucemi v této oblasti.

Škola je ze zákona povinna řešit všechny závažné oznámené případy. V některých případech lze šetření předat Policii ČR, případně jiným institucím.